Sentrale begreper i "Fra jegere og samlere til sivilisasjoner"

 
absolutistisk teokrati, allmektig styre med en hersker og et presteskap som hevder at de har sin makt fra én eller flere guder.   
amulett, magisk gjenstand som skal beskytte mot trolldom, ulykker, sykdom mm.
arkeologi, av gresk arkhaios (gammel) og logos (lære).Vitenskap som skal bringe fram og analysere levninger etter tidligere samfunn og kulturer med sikte på å forstå dem.
ard, ploglignende redskap som bare lager en fure i jorda; den velter ikke jorda til side slik en plog gjør.
bronse, blanding (legering) av metallene kobber og tinn. Smelter ved 800–1000 ºC.
byråkrat, betyr egentlig kontorstyrer; en som arbeider i et offentlig kontor, ofte som saksbehandler.
farao, egyptisk hersker. Navnet betyr stort hushold eller stort hus og refererer sannsynligvis til faraos palass.
genteknologi, teknikk for å arbeide med og analysere menneskenes arvestoff (DNA).
geometri, av gresk ge (jord) og metrein (måle). Del av matematikken som omfatter læren om figurer og flater. 
halvnomade, folk som verken er helt bofaste eller stadig på vandring.
harpiks, forskjellige typer stoff som renner ut av sårflater på trær. Kvae er frisk harpiks. Rav er forsteinet harpiks.
hettittene, folk som dannet et stort rike med hovedområde i nåværende Tyrkia mellom ca 1800 f.Kr. og 1000 f.Kr. De snakket et indoeuropeisk språk og var de første til å ta i bruk jern i våpen og redskaper.
hieroglyfer, betyr egentlig hellig skrift. Egyptiske skrifttegn som var en blanding av ca. 700 bilder og lydtegn. I bruk fra ca. 3000 f.Kr. til 400 e.Kr.
historisk tid, tid med skriftlige kilder. I Midtøsten alt fra 3000-tallet f.Kr. I Norden først mer enn 3000 år seinere med runeinnskrifter.
Homo sapiens sapiens, latinsk betegnelse på det kloke, kloke mennesket, den menneskearten vi tilhører, og som oppstod i Afrika for mer enn 150 000 år siden. Nye funn gjør oss stadig eldre.
jordbruksrevolusjonen, langsom overgang fra da menneskene var jegere og samlere til de begynte å dyrke korn og andre matvekster på kunstig måte, samt å holde husdyr. Menneskene ble gradvis helt bofaste. Jordbruksrevolusjonen begynte først i Midtøsten for ca.10 000 år siden.
kultur, ordet kommer egentlig av å dyrke. Et folks kultur er sammensatt av uttrykk for historie, religion, livssyn, vaner, verdier og normer som de på forskjellige måter overleverer til neste generasjon.
monsunregn, monsun betyr årstid på arabisk. Vindsystem som vekselvis sender lavtrykk inn over land og fra land i havområder i nærheten av ekvator. Stor betydning for landbruket i deler av Asia og Afrika
myrra, velluktende kvae fra et tre som vokser i Sør-Arabia og Øst-Afrika.
neandertalere, menneskeart med Europa som hovedområde. Navn etter et funnsted i Tyskland. Døde ut for ca. 35 000 år siden uten at vi sikkert vet hvorfor.
nomader, folk som ikke har faste bosteder, men flytter etter vilt og forskjellige planters modningstid, eller som vanderer fra beiteområde til beiteområde med husdyr.
papyrus, en opptil 6 meter høy sumpplante. Kunne både brukes til mat (jordstenglene), båter og flåter (stenglene), kurver (bladene) og papir (margfibrene).
privilegert, særlig begunstiget stilling, en særrett.
pyramide, byggverk med kvadratisk grunnflate og trekantede sideflater som løper sammen i et topp-punkt. Forskjellige typer pyramider er særlig kjent fra Egypt og Latin-Amerika.
teknologi, av gresk tekhne (dyktighet, håndverk) og logos (lære). Måten vi lager forskjellige redskaper, maskiner og andre gjenstander på.
sedertre, bartre i slekt med furu som kan bli flere tusen år gammelt med stammer med diameter på opptil 3 meter. Naturlig voksested i Libanon og deler av Nord-Afrika.
slave, av latin sclavus, romernes navn på en slavisk (østeuropeisk) folkegruppe. En person som er en annens eiendom. Slaveriet begynte med krigsfanger i jordbrukskulturer, men manglende betaling av gjeld kunne også gjøre en til slave. Slaver og deres barn kunne kjøpes og selges hver for seg. 
sosial klasse, befolkningen i et samfunn kan for eksempel deles i overklasse, middelklasse og underklasse alt etter hvor mye makt og eiendom de har, hvor mye de tjener osv.
svibruk, jordbruksmetode der en svir av skog og kratt og sår i asken. Svibruk gir større avkastning enn vanlig jordbruk, men det krever stadig nye arealer. I Norden særlig brukt av finner.
vanningsjordbruk, jordbruk som er avhengig av kunstig vanning fra innsjøer eller elver. Dette jordbruket er arbeidskrevende fordi det må graves kanaler, bygges diker og lages anordninger for å løfte vann opp til jordene. Første vanningsjordbruk kom ved Eufrat og Tigris ca. 4000 f.Kr.