Repetisjonsspørsmål på nynorsk

Oppgave

 1. Kva tyder omgrepet mellomalder, og kva fasar kan perioden delast inn i?
 2. Korleis bygde den katolske kyrkja ut makta si i tidleg mellomalder?
 3. På kva måtar sette kristendommen preg på livet til mellomaldermenneska?
 4. Kvifor klarte arabarane å erobre eit stort rike?
 5. Kvifor vart muslimane splitta i sjiaer og sunniar?
 6. Kva særmerkte islamsk kulturblomstring fram til om lag 1100?
 7. Kva særmerkte kåra for kvinnene i det muslimske samfunnet i mellomalderen?
 8. Korleis samarbeidde dei frankiske kongane med pavekyrkja?
 9. Kva førte fram til brottet mellom den romersk-katolske kyrkja og den gresk-ortodokse kyrkja i 1054?
 10. Kva legg vi i omgrepa serf, vasall, len og føydalsamfunn?
 11. Korleis var situasjonen for adelskvinnene i føydalsamfunnet?
 12. Kva gjekk investiturstriden ut på, og korleis vart striden avslutta?
 13. Korleis skapte situasjonen i Midtausten på slutten av 1000-talet eit grunnlag for krosstoga, og kva løyste dei ut?
 14. Kva var inkvisisjonen?
 15. Kva var hovudårsakene til folkeauken og framgangen i landbruket i mellomalderen?
 16. Kvifor vart det grunnlagt tusenvis av nye byar i høgmellomalderen, og korleis vart byane styrte?
 17. Korleis vart kongemakta styrkt i høgmellomalderen?
 18. Kva for økonomiske og sosiale verknader hadde svartedauden?
 19. Kva var ei stenderforsamling?
 20. Kva innverknad fekk det engelske parlamentet i mellomalderen?
 21. Korleis styrkte ny krigsteknikk kongemakta og svekte makta til adelen i seinmellomalderen?
 22. Kvifor vart keisarmakta svekt i det tysk-romerske riket frå slutten av 1200-talet?
 23. Kvifor vart bøndene i Aust-Europa meir ufrie enn bøndene i Vest-Europa?