Norges forhistorie

De eldste sikre spor etter mennesker i Norge er funnet i Blomvåg i Hordaland og er datert til omkring 10 500 f.Kr. De første innvandrerne var jegerfamilier som fulgte etter reinflokkene da isbreene trakk seg tilbake mot slutten av istiden. Det er usikkert om landet ble fraflyttet da isen gjorde sitt siste framstøt mellom 9000 og 8000 f.Kr., men på 7000-tallet spredte bosettingen seg langs kysten fra sør. I Sør- og Midt-Norge dominerte fosnakulturen, mens komsakulturen satte sitt preg på Nord-Troms og Finmark. Mellom 7000 og 4000 overtok nøstvetkulturen i Sør-Norge.

Ved inngang til yngre steinalder (4000–1800 f.Kr.) kom jordbruket sørfra. Jakt, fangst og fiske fortsatte likevel å være viktig, særlig lengst i nord.

I bronsealderen (1800–500 f.Kr.) ble samfunnet mer lagdelt i jordbruksområdene. Der vokste det fram en rik høvdingklasse som hadde nære forbindelser med Sør-Skandinavia. Denne overklassen tok i bruk hest og ard, skaffet seg statussymboler av bronse, bodde i langhus og ble gravlagt i store gravhauger.

I løpet av steinalderen blandet jegerbefolkningen i Nord-Skandinavia seg med flokker som kom østfra, og i bronsealderen utviklet det seg en egen samisk, finsk-ugrisk kultur på Nordkalotten. Denne veidekulturen skilte seg klart fra jordbrukskulturen lenger sør.

I keltisk jernalder (500 f.Kr.–Kristi fødsel) spredte kunnskapen om jernet seg til Norden fra Russland og fra kelterne på kontinentet. Folk flest fikk tilgang til våpen og redskaper av jern, jordbruksproduksjonen økte, folketallet steg, og det ble ryddet stadig flere gårder.

I romersk jernalder (Kristi fødsel–400 e.Kr.) vokste det fram en ny høvdingklasse. I folkevandringstiden (400–550) fikk høvdingene større militær makt, og i merovingertiden (550–800) etablerte de forbindelser med frankerriket. Høvdingene var overhoder i ættesamfunnet, og de var i tillegg storbønder, handelsmenn, offerprester og ledere på tinget. Ved inngangen til vikingtiden var de mektigste av dem blitt ledere for et smårike.