Repetisjonsspørsmål på nynorsk

Oppgave

 1. Kva rolle spela jernet for utviklinga av vikingsamfunnet?
 2. Kven møtte på bygdetinget, og kva oppgåver hadde det?
 3. Kvifor var høvdingane så mektige i vikingtida?
 4. Kva slags ideal, våpen og eigenskapar hadde vikingkrigarane?
 5. Kva var ein træl, og kva rolle spela trælane i vikingtida?
 6. Korleis kan forhold ute i Europa ha påverka åtakslysta til vikingane?
 7. Kvifor vart Norden eit viktig ledd i den europeiske fjernhandelen i vikingtida?
 8. Kva var det typiske ved vikingferdene på 800- og 900-talet?
 9. Kva er meint med vikingferder i «vesterveg» og «austerveg»?
 10. Korleis skaffa Harald Hårfagre seg kongemakt i Noreg?
 11. På kva måtar fekk Håkon den gode i stand eit godt samarbeid med bøndene?
 12. Korleis var forholdet mellom samar og nordmenn i vikingtida?
 13. Korleis utnytta kyrkja at Olav Haraldsson fall på Stiklestad?
 14. Vis korleis kristendommen avløyste den norrøne religionen på 1000-talet.
 15. Korleis klarte Harald Sigurdsson å sikre seg kongemakt i Noreg?
 16. Kva vil det seie at kongane styrte i eit samkongedømme?
 17. Kvifor braut det ut borgarkrigar i Noreg på 1100-talet?
 18. Kva vart fastsett i tronfølgjelova av 1163?
 19. Kven var birkebeinarane?
 20. Kva var baglarpartiet?
 21. Kvifor blir perioden 1217–1349 kalla «stordomstida» i norsk historie?
 22. Kva var «finnskatten»?
 23. Kva var kanselliet og kongsrådet?
 24. Kva var skilnaden på ein sjølveigarbonde og ein leiglending?
 25. Kva byar var viktigast i Noreg i mellomalderen?
 26. Kva var svartedauden?
 27. Kven var hanseatane?
 28. Kva var Kalmarunionen?